Skip to main content

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website

 1. Aanvaarding

De website https://www.guestcam.be/ (hierna: “Platform”) wordt ter beschikking gesteld door GuestCam bv, handel drijvend onder de handelsnaam GuestCam, met maatschappelijke zetel te Lochtemanweg 96 bus 6, 3550 Heusden-Zolder, België en met ondernemingsnummer 0756.847.646 (hierna: “Guestcam”). De gebruiker (hierna: “Gebruiker”, “u”, ”je”, ”jouw”) van het Platform kan ons contacteren met een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of ons te contacteren via bovenstaande adresgegevens.

Door jezelf toegang te verschaffen tot het Platform ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als je niet met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je het Platform verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Huidige Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van het Platform. De Gebruiksvoorwaarden dienen samen gelezen te worden met andere voorwaarden toepasselijk op het bezoek aan en het gebruik van het Platform, zoals onze privacyverklaring en onze verklaring inzake cookies.

 1. Diensten aangeboden door het Platform

Als je op zoek bent naar interactieve animaties, virtueel entertainment en online campagnes, kan je het Platform raadplegen teneinde de verschillende Diensten aangeboden door Guestcam te raadplegen.

Om het Platform te bezoeken, moet je je niet registreren.

De benodigdheden waarover je dient te beschikken om gebruik te maken van het Platform (laptop, PC, internetverbinding, …) worden uiteraard door jezelf voorzien. Het kan zijn dat het gebruik van bepaalde configuraties een verschil in ervaring met zich meebrengt al trachten wij deze verschillen tot een minimum te beperken.

Indien je Guestcam wenst te contacteren via het contactformulier van het Platform, worden jouw persoonsgegevens verwerkt. In het kader van deze verwerking verwijzen wij uitdrukkelijk naar onze privacy policy waarin je alle informatie daaromtrent kan raadplegen op een duidelijke en transparante wijze.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Bij gebruik van het Platform kunnen jouw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Wij hechten veel waarde en belang aan je privacy en de veilige verwerking van je persoonsgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar onze privacyverklaring en onze verklaring inzake cookies.

 1. Intellectuele eigendom

Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten en de merkenrechten, op alle teksten, afbeeldingen, films, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Guestcam, met Guestcam geassocieerde bedrijven of derden. Het ongeoorloofd gebruik van enige aangeboden informatie is ten strengste verboden. De Gebruiker verwerft op geen enkele wijze enige Intellectuele Eigendomsrechten op de werken of andersoortige informatie opgenomen op het Platform.

Door het gebruik van het Platform verbindt u zich er onder meer toe om:

 • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
 • geen zodanig gebruik te maken van het Platform waardoor de website of de app wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of functionaliteiten minder efficiënt worden gemaakt;
 • het Platform niet te gebruiken ten behoeve van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
 • het Platform niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;

Wij behouden ons het recht voor op te treden (daaronder inbegrepen het nemen van juridische stappen) tegen elke inbreuk op het voorgaande of elk ander onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden door welke partij dan ook.

 1. Links van derde partijen

Het Platform kan verwijzingen bevatten naar andere websites, dewelke geen eigendom zijn van Guestcam. Het Platform is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites, inclusief de daarin opgenomen informatie.

 1. Aard van de dienstverlening

Guestcam streeft ernaar diens informatie zo goed mogelijk up-to-date te houden, maar kan niet steeds garanderen dat de informatie steeds juist, volledig en accuraat is. In voorkomende geval dat de weergegeven informatie niet langer juist, volledig of accuraat, kan Guestcam hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Zulks geldt eveneens voor informatie die afkomstig is van derde partijen. De informatie wordt aangeboden “as is” zonder enige verdere garantie inzake juistheid of bruikbaarheid.

Guestcam neemt de nodige maatregelen teneinde eventuele ongemakken ingevolge technische fouten te beperken, doch is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische levering van haar diensten.

Daarnaast neemt Guestcam alle redelijke maatregelen om haar website te beschermen tegen computervirussen en andere malware. Rekening houdend met de aard van deze gevaren, erkent de Gebruiker dat Guestcam geen absolute bescherming kan bieden.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Guestcam is, in zoverre als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die in verband staat met het gebruik van het Platform, behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het gebruik van het Platform valt onder het Belgisch recht en elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van het gebruik van het Platform valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken dewelke bevoegd zijn voor het gebied waarbinnen Guestcam haar maatschappelijke zetel heeft.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, facturen van en overeenkomsten met GuestCam.
 • Door het plaatsen van een bestelling erkent de Klant de algemene voorwaarden van GuestCam te kennen en integraal te aanvaarden.
 • Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing van enige algemene voorwaarden van de Klant uit en primeren steeds op de verkoop- en / of aankoopvoorwaarden van de Klant, ongeacht op het ogenblik van kennisname. De Klant kan zich op generlei wijze beroepen op een stilzwijgen van GuestCam om de aanvaarding van diens eigen voorwaarden te vorderen.
 • GuestCam behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden op regelmatige tijdstippen en eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2. Bestellingen en offertes

 • Indien de Klant een bestelling plaatst, komt de overeenkomst tussen GuestCam en de Klant slechts tot stand door de expliciete aanvaarding ervan door GuestCam, dan wel doordat GuestCam de uitvoering van de overeenkomst aanvat.
 • Alle aanbiedingen en offertes van GuestCam zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. De overeenkomst komt tot stand, behoudens de toepassing van eventuele opschortende voorwaarde, wanneer de Klant de offerte ongewijzigd en binnen de geldigheidsduur voor akkoord ondertekent en terugzendt aan GuestCam.
 • Elke bestelling of orderbevestiging door de Klant, verbindt de Klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en / of mondelinge akkoorden.
 • Bestellingen en offertes zijn indicatief, in de zin dat zij gebaseerd zijn op informatie die beschikbaar is op het ogenblik van het opstellen van de bestelling of de offerte. Verkeerde, gewijzigde of nieuwe informatie of omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijziging van de voorwaarden en / of de prijs.
 • Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en / of toezeggingen door personeel van GuestCam of namens GuestCam door verkopers, agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen, binden GuestCam slechts indien deze door GuestCam schriftelijk zijn bevestigd.
 • GuestCam behoudt zich het recht voor om op eender welk moment wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de goederen die zij levert, waaronder doch niet beperkt tot technische wijzigingen. GuestCam garandeert dat deze wijzigingen geen aantasting inhouden van de functionele eigenschappen van het goed in kwestie.

Artikel 3. Annulering van de bestelling

 • De annulering van een bestelling door de Klant is slechts mogelijk voor zover GuestCam nog niet is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 150 EUR, tenzij GuestCam een hogere schade aantoont.
 • De annulering van de bestelling is niet mogelijk van zodra de goederen verscheept of geleverd zijn.
 • Elke annulering van een bestelling door de Klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven en is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door GuestCam.
 • Betaalde voorschotten worden nooit terugbetaald bij annulering van de bestelling door de Klant.

Artikel 4. Levering

 • GuestCam zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen en / of diensten te leveren op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, alsmede met de bijzondere voorwaarden die werden opgenomen in de overeenkomst met de Klant.
 • Opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en binden GuestCam niet. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op opschorting van diens betaling of de ontbinding van de overeenkomst.
 • De Klant zal ervoor zorgen dat GuestCam beschikt over alle nodige informatie en alle nodige faciliteiten teneinde haar in staat te stellen de levering van de goederen en / of diensten correct uit te voeren. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de Klant.
 • Indien de laattijdige uitvoering of verzaking van de overeenkomst werd veroorzaakt door aantoonbaar tekortschieten van de Klant en / of haar aangestelden, behoudt GuestCam zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst binnen de overeengekomen termijn te eisen, waarbij de betalingsverplichting van de Klant ook bij onvolledige levering van goederen en / of diensten onverlet blijft.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1         Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van GuestCam. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Een eerste bestelling is betaalbaar tegen rembours.

5.2         GuestCam is te allen tijde gerechtigd om de tarieven voor een bepaalde productie of andere Deliverable (Deliverable =  alle Goederen, Diensten, oplossingen, evenementen, promotiecampagnes, websites, kunstwerken, documentatie, producties of andere deliverables die GuestCam levert) te factureren in schijven die de voortgang in de productie of de Deliverable weerspiegelen. GuestCam mag in elk geval 50% van het totale tarief in rekening brengen op het moment dat er een bindende overeenkomst is aangegaan tussen GuestCam en de klant, 30% op het moment dat de eerste Deliverables worden geleverd en 20% op het moment van volledige en definitieve aflevering van alle Deliverables, tenzij (i) de specifieke vereisten van een bepaalde Overeenkomst rechtvaardigen dat GuestCam het Tarief factureert volgens een meer voortvarend schema of (ii) specifieke projectmijlpalen en overeenkomstige betalingstranches zijn geïdentificeerd in de Overeenkomst.

5.3         Elke vertraging in betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar en doet elke betalingsmodaliteit en / of toegestane korting vervallen.

5.4         Indien de Klant nalaat over te gaan tot betaling van de factuur op de vervaldag dan is de Klant van rechtswege een nalatigheidsintrest van 12% per jaar verschuldigd aan GuestCam en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 EUR vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling.

5.5         Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, heeft GuestCam het recht om haar werkzaamheden m.b.t. de door de Klant gegeven bestelling op te schorten tot op het moment dat de Klant aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

5.6         Als de bestelling door meer dan één Klant werd geplaatst, zijn alle Klanten er hoofdelijk en ondeelbaar toe gehouden de verplichtingen van de algemene voorwaarden van GuestCam, en meer concreet in dit artikel, na te leven.

Artikel 6. Klachten – protest van de factuur

6.1         Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan GuestCam te worden bezorgd binnen een termijn van acht (8) dagen. Bij gebreke aan tijdig protest worden de goederen en diensten geacht definitief te zijn aanvaard en is betaling verschuldigd.

6.2         Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde goederen en / of diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum.

6.3         Verborgen gebreken aan de geleverde goederen dienen per gemotiveerde aangetekende brief aan GuestCam te worden bezorgd binnen een termijn van vijf (5) werkdagen volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de Klant of volgend op het ogenblik waarop de Klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen, en in ieder geval niet later dan drie (3) maanden na datum van levering van de goederen. Elke ingreep, tussenkomst of wijziging aangebracht of doorgevoerd na de vaststelling van het gebrek door de Klant, maar vóór de tegensprekelijke vaststelling ervan met GuestCam, houdt van rechtswege een verval van verhaal in jegens GuestCam.

6.4         In geval van protest dient de Klant de goederen in kwestie ter beschikking te houden voor GuestCam met het oog op inspectie. De Klant is verplicht medewerking te verlenen aan elk onderzoek van de producten door GuestCam.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1         GuestCam verbindt zich ertoe diens verplichtingen met zorg uit te voeren. GuestCam is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde informatie verstrekt door de Klant.

7.2         GuestCam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. GuestCam zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige onrechtstreekse schade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, verlies van gegevens, welke de Klant of derden zouden lijden ingevolge enige fout of nalatigheid van GuestCam of een aangestelde.

7.3         De aansprakelijkheid van GuestCam met betrekking tot aan de Klant geleverde goederen of diensten is in elk geval beperkt tot de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van GuestCam. De totale aansprakelijkheid van GuestCam zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan GuestCam werd betaald voor de goederen of diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.4         GuestCam kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit overmacht (zie artikel 8.1) of uit een oorzaak waarover GuestCam geen controle had.

Artikel 8. Overmacht

8.1         GuestCam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan stakingen, publieke onrust, vorst, sneeuw, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover GuestCam geen controle heeft.

8.2         In geval van overmacht is GuestCam, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, bevrijd van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Klant.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1         Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

9.2         GuestCam blijft alleen eigenaar van de Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de geleverde goederen of diensten blijven, behoudens andersluidend beding in de overeenkomst met de Klant. De Klant krijgt voor de gehele duur van de overeenkomst een niet-exclusieve gebruikslicentie.

9.3         De Klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van GuestCam te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De Klant zal GuestCam onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van GuestCam waarvan hij kennis neemt.

9.4         GuestCam heeft het recht de werken en prestaties die zij in het raam van de overeenkomst met de Klant uitvoerde, te tonen aan andere opdrachtgevers voor commerciële doeleinde, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1      GuestCam behoudt zich het recht voor om de overeenkomt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Klant, zonder dat GuestCam hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

10.2      Indien de Klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de Klant niet herstelt binnen de acht (8) dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, heeft GuestCam het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de Klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

10.3      Bij beëindiging van de overeenkomst zal de Klant alle door GuestCam verleende goederen en / of diensten betalen, alsook de kosten die GuestCam moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat GuestCam nog had kunnen factureren aan de Klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor GuestCam. Bovendien behoudt GuestCam het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

10.4      Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verlopen en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 11. Geheimhoudingsplicht

11.1      Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12. Nietigheid

12.1      Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn dan stemmen Partijen er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

Artikel 13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

13.1      Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van GuestCam. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en / of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar GuestCam haar maatschappelijke zetel heeft.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP KOOP-VERKOOP

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1      De verkochte of geleverde goederen blijven eigendom van GuestCam tot de koopprijs (hoofdsom, kosten en intresten) volledig werd vereffend door de Klant. De Klant draagt het risico van de levering reeds vanaf de uitvoering van de levering of de plaatsing van de goederen.

14.2      Het is de Klant niet toegestaan de door GuestCam geleverde goederen te bewerken, vervreemden, verpanden op hierop enig ander recht te vestigen totdat de Klant alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

14.3      De Klant is verplicht de goederen op het tijdstip van levering in ontvangst te nemen, behoudens wanneer partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat  GuestCam de goederen stockeert op kosten en voor risico van de Klant.

14.4      Behoudens andersluidend overeengekomen, stelt het niet in ontvangst nemen van de producten op het tijdstip van levering door de Klant, de Klant van rechtswege en zonder verdere waarschuwing in gebreke. In voorkomend geval heeft GuestCam het recht de producten te stockeren op kosten en voor risico van de Klant. Alle kosten die voortvloeien uit voormelde omstandigheden, waaronder de stockage kosten, dienen door de Klant gedragen te worden.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP HUUR-VERHUUR

Artikel 15. Staat van de goederen

15.1      De Huurder verbindt zich ertoe, om voorafgaand aan ontvangstneming, de staat van de goederen grondig te controleren. Middels inontvangstneming van de goederen verklaart de Huurder dat de goederen geen gebreken vertonen.

15.2      De Huurder zal aan het einde van de huurtermijn de goederen in dezelfde staat terug bezorgen aan GuestCam. De Huurder machtigt GuestCam om de staat van de goederen te controleren bij teruggave. De Huurder heeft het recht om aanwezig te zijn bij de inspectie door GuestCam. In zoverre de Huurder afziet van dit recht, aanvaardt men onherroepelijk het bindend karakter van de controle door GuestCam.

15.3      In geval van laattijdige teruggave is de Huurder een vergoeding verschuldigd dewelke overeenstemt met de huurprijs van de goederen, berekent per dag vertraging, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale Huurprijs, onverminderd het recht van GuestCam om een hogere schade aan te tonen.

Artikel 16. Eigendom

16.1      De verhuurde goederen zijn en blijven te allen tijde eigendom van GuestCam. De Huurder verwerft, voor de periode van de huur, slechts een tijdelijk gebruiksrecht.

16.2      Er kan geen sprake zijn van enige toekenning of overdracht aan de Huurder van enig ander recht m.b.t. tot de verhuurde goederen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1      De Huurder is tijdens de periode van huur exclusief en integraal aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de verhuurde goederen, ongeacht de oorzaak van deze schade (verlies, beschadiging, diefstal, …), ongeacht of de schade werd veroorzaakt door de Huurder zelf of door derden.

17.2      De Huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade, geleden door derden, die door of met behulp van de verhuurde goederen zou worden veroorzaakt. De Huurder zal GuestCam integraal vrijwaren in het geval GuestCam aansprakelijk wordt gehouden voor schade door een derde, waarvoor zij niet aansprakelijk is conform de overeenkomst met de Huurder en/of deze algemene voorwaarden.